Stanovy Spolku přátel starého Jindřichova Hradce

 

STANOVY

Spolku přátel starého Jindřichova Hradce

l.

Název, sídlo a organizace spolku

I . Název spolku je Spolek přátel starého Jindřichova Hradce.

· Sídlem spolku je Muzeum Jindřichohradecka, Štítného 124/1, Jindřichův Hradec. Případná změna adresy sídla spolku je možná i beze změny těchto stanov rozhodnutím valné hromady,

· Spolek přátel starého Jindřichova Hradce je spolek ve smyslu ustanovení S 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, a jako takový je právnickou osobou způsobilou

k právnímu jednání. Právní poměry spolku se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.

· Vnitřní organizace spolku. práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

Il.

Účel spolku

I . Spolek je samostatná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za naplňování společného zájmu o regionální historii a památky.

· Účelem spolku je:

· péče o ochranu historických, uměleckých. národopisných a přírodních památek,

· všestranná podpora památkových institucí působících v Jindřichově Hradci. zvláště muzea,

· probouzení a podpora zájmu širší veřejnosti o jindřichohradeckou historii a památky,

· sdružování rodáků, přátel a bývalých studentů jindřichohradeckých škol, bydlících v Jindřichově Hradci i mimo něj, k utužení jejich vztahů k Jindřichovu Hradci.

III.

Činnost spolku

l. Činnost spolku spočívá v:


· aktivní účasti na ochraně ohrožených památek, to je finanční podpora jejich opravy a záchrany. upozorňování příslušných orgánů památkové péče na nebezpečí hrozící jim zničením, prodejem, odstraněním nebo přemístěním,   a zakupování ohrožených památek,


b) podpoře jindřichohradeckých muzeí propagací a dary.

· pořádání odborných, zejména historických a vlastivědných přednášek a besed. výstav. exkurzí a vydávání publikací a multimediálních nosičů, případně dalších kulturních a vzdělávacích akcí a aktivní účast na podobných akcích pořádaných jinými organizacemi

· pořádání veřejných peněžních sbírek na záchranu ohrožených památek.

· Zisk z činnosti spolku je používán výlučně pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

IV. Členové

l. O přijetí za člena rozhoduje výbor spolku.

2. Členové mají právo účastnit se všech podniků spolku a valných hromad. volit a být voleni, navrhovat, hlasovat a dotazovat se na valných hromadách, nahlížet kdykoliv u organizátora či jiného člena výboru do spolkových listin a knih a požívat výhod při podnicích spolku, o nichž se výbor nebo valná hromada usnesla.

3, Povinností členů je v rámci svých možností účastnit se spolkové činnosti, aby spolek dosáhl svých cílů, při každé příležitosti jej podporovat, platit roční členský příspěvek, navštěvovat valné hromady a řídit se jejich usnesením i těmito stanovami.

· Členství končí úmrtím člena, jeho vystoupením oznámeným výboru nebo jeho vyloučením rozhodnutím valné hromady. Zvláštním důvodem vyloučení člena je nezaplacení členského příspěvku do roku následujícího od valné hromady, na níž měl příspěvek zaplatit.

· Členové bydlící mimo Jindřichův Hradec se mohou scházet a vyvíjet činnost dle stanov spolku v místě svých bydlišť.

V. Valná hromada

a) Nejvyšším orgánem spolku je valná hramada.

b) Valnou hromadu svolává předseda nejméně jednou ročně.

c) Valná hromada volí předsedu, funkcionáře výboru. revizory a členy smírčího soudu. schvaluje zprávy o činnosti, hospodaření a revizi účtů. stanoví výši členského příspěvku, rozhoduje o podaných návrzích a stížnostech na výbor, uděluje čestné členství, vykládá

d) v případě nejasnosti stanovy, rozhoduje tříčtvrtinovou většinou přítomných o zániku spolku nebo dvoutřetinovou většinou o změně stanov, byl-li návrh na změnu výslovně uveden v jejím programu, vylučuje členy a schvaluje vnitřní předpisy spolku.

e) Valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li se jí nadpoloviční většina členů, a rozhoduje prostou většinou mimo výjimky dané stanovami. V případě. že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.

VI. Mimořádná valná hromada

Mimořádná valná hromada se schází podle potřeby se stejnou pravomocí jako řádná, mimo právo stanovit výši členských příspěvků. Předsedaje povinen ji svolat na žádost pětiny členů. kdyby tak do 14 dnů neučinil, mají tito členové právo svolat valnou hromadu sami, musí to však oznámit výboru.

VII. Výbor

a) Výbor je volen valnou hromadou, jeho funkční období je dvouleté, schází se alespoň dvakrát ročně, usnáší se prostou většinou za účasti alespoň čtyř členů.

b) Členy výboru jsou:

· předseda, jenž je statutárním orgánem spolku, řídí spolek a valné hromady, zastupuje spolek navenek, disponuje    s vědomím a souhlasem pokladníka jměním spolku celkem za rok do 5.000,- Kč, o čemž musí referovat výboru, svolává valné hromady a schůze výboru, podepisuje veškeré spolkové písemnosti, disponuje spolkovým razítkem     a podpisovým právem k účtu,

· místopředseda, jenž zastupuje předsedu v plném rozsahu v případě jeho neschopnosti vykonávat povinnosti,

· jednatel, jenž pečuje o všechny spolkové záležitosti, vyřizuje korespondenci a disponuje podpisovým právem k účtu,

· pokladník, jenž spravuje spolkový majetek a vybírá členské příspěvky,

· organizátor, jenž vede seznam členů a úzce spolupracuje s jednatelem,

· zapisovatel, jenž provádí zápisy ze všech schůzí,

· člen bez funkce.

 c) Výbor řídí spolkovou činnost, provádí usnesení valných hromad, spravuje majetek Spolku a přijímá nové členy.


VIII. Revizoři

Revizoři jsou tři a jejich povinnosti jsou:

· provést vždy k 31 .12. každého roku revizi pokladny a o jejím výsledku referovat valné hromadě.

· dohlížet jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny, vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy a na nedostatky upozorňovat předsedu.


IX. Smírčí soud

Smírčí soud řeší případné spory mezi členy. Skládá se ze tří členů volených valnou hromadou a dvou členů jmenovaných po jednom spornými stranami. Svolává ho předseda, načež se smírčí soud ustaví, zvolí si předsedu a rozhodne o dalším postupu. Usnáší se prostou většinou za účasti alespoň tří svých členů. Clen výboru nemůže být členem smírčího soudu.

X.  Zánik spolku

Spolek zaniká, usnese-li se na tom valná hromada. nebo klesne-li počet členů na méně nežli patnáct. Majetek spolku připadne Muzeu Jindřichohradecka.

XI. Závěrečná ustanovení

· Tyto stanovy přijaté valnou hromadou dne 10. 10. 2016 s účinností od data zveřejnění ve spolkovém rejstříku pozměňují původní stanovy spolku ze dne 19. srpna 1946 a ze dne 12. prosince 1927.

V Jindřichově Hradci dne 10. 10. 2016